پایه رولیک

به جهت استقرار رولیک‌ها در رفت و برگشت در تسمه نقاله‌ها از پایه‌ی رولیک استفاده می‌گردد. طراحی این قسمت از تسمه نقاله بر اساس قطر درام، عرض و مواد حمل شونده انجام می‌پذیرد. پایه رولیک‌ها به سه صورت زیر قابل تقسیم می‌باشند:

پایه رولیک

• پایه رولیک رفت به عنوان تکیه‌گاه رولیک‌های رفت و نقاله

• پایه رولیک برگشت به عنوان تکیه‌گاه رولیک‌های برگشت و تسمه‌ی نقاله

• پایه رولیک خود تنظیم به عنوان تکیه‌گاه و تنظیم کننده رولیک‌های رفت و برگشت