غلطک های ارتعاشی

درباره غلتک های ارتعاشی

این ویژگی ارتعاشی در زیر سطح رویی متراکم می شود. غلتک های ارتعاشی تقریباً مشابه غلتک های چرخ صاف هستند و تنها تفاوت عمده ی آنها این است که : غلتک های ارتعاشی دارای یک جزء ارتعاشی تخصصی هستند. از آنجا که محل عملیات این غلتک ها بیشتر دارای فضاهای خالی طبیعی هستند ممکن است باعث پیچ خوردگی و فرورفتگی ویا آسیب شوند. استفاده از غلتک ارتعاشی در پروژه شما می تواند به حفظ یکپارچگی کمک نماید . غلطک های ارتعاشی در فشرده سازی بسیار عالی هستند.