پایه رولیک (پایه درام )

توضیحات پایه رولیک

پایه رولیک برای استقرار رفت و برگشت یک رولیک در تسمه ی نقاله قابل استفاده می باشد که ساخت و تولید این پایه ها براساس قطر رولیک و نیز عرض آن و موادی که بایستی حمل شود، شکل می گیرد. این پایه های رولیک به طور کلی به سه دسته تقسیم بندی می شوند : 1- پایه رفت : تکیه گاهی برای درام های رفت و نیز نوار نقاله استفاده می گردد. 2- پایه برگشت : تکیه گاهی برای درام های برگشت ونیز تسمه نقاله استفاده می گردد. 3- پایه خود تنظیم : هم تکیه گاه وهم تنظیم کننده درام های رفت و برگشت استفاده می گردد.