در رولیک های خود تنظیم(راهنما)، رولیک های رفت و برگشت مانع از خارج شدن تسمه از محور می شموند. به منظور حفظ تعادل کانوایر، این رولیک ها می بایست در فواصلی مناسب جهت تنظیم تسمه قرار گیرند.