رولیک های برگشت در سطوح زیرین کانوایرها، تنها وزن تسمه را در جابجایی تحمل میکنند