رولیک های رفت در سطوح جانبی کانوایرها، م تصل وزن کانوایر و مواد انتقال می باشند.